Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” (PEF), finansowanego ze środków publicznych w ramach działania 2.1 'Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych’ Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w partnerstwie z Instytutem Logistyki i Magazynowania.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności przez specjalistów z firm IT w zakresie przystosowania systemów IT do wymiany ustrukturyzowanych e-faktur i innych ustrukturyzowanych e-dokumentów w ramach realizacji zamówień publicznych zgodnie z wymogami Normy Europejskiej, z wykorzystaniem e-usług publicznych udostępnionych na PEF.

Czytaj dalej

Platforma PEF służyć będzie do obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i wykonawców dostaw publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia, w tym wymiany faktur elektronicznych zgodnych z Normą Europejską. Udostępnione na platformie PEF e-usługi będą zgodne ze standardami stowarzyszenia OpenPEPPOL, w szczególności ze specyfikacjami wymienionymi w umowach PEPPOL Transport Infrastructure Agreements (TIA) - PEPPOL Access Point (AP) Provider Agreement oraz PEPPOL Transport Infrastructure Agreements PEPPOL Service Metadata Publisher (SMP) Provider Agreement.

Funkcjonalność platformy PEF pozwoli na realizowanie następujących e-usług publicznych:

 1. Usługa zamawiania dostawy
 2. Usługa awizowania dostawy
 3. Usługa potwierdzania odbioru
 4. Usługa fakturowania
 5. Usługa wystawiania faktury korygującej
 6. Usługa wystawiania noty księgowej
 7. Usługa generowania raportów i zestawień dla władz publicznych

Firmy sektora IT - jako dostawcy systemów informatycznych, modułów i narzędzi IT oraz środowisk integracyjnych międzysystemowych, wykorzystywanych zarówno przez administrację publiczną jak i przedsiębiorstwa - są jednym z kluczowych ogniw funkcjonowania systemu e-fakturowania zamówień publicznych w jednostkach sfery finansów publicznych w Polsce. Moduły finansowo-księgowe (F/K) systemów IT umożliwiają zarówno rozpoczęcie procesu elektronicznego fakturowania – utworzenie i wysłanie e-faktur, jak i koniec – odebranie e-faktur, w obiegu elektronicznego fakturowania z wykorzystaniem platformy PEF.

Złożone środowisko e-usług platformy PEF jest udostępniane zamawiającym i dostawcom zamówień publicznych poprzez aplikacje klienckie w wersji webowej, desktopowej oraz poprzez interfejs API. Stąd odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej i przygotowania technologicznego firm IT, obsługujących kompleksową wymianę ustrukturyzowanych e-dokumentów pomiędzy zamawiającymi i dostawcami w realizacji zamówień publicznych (w tym wystawców i odbiorców e-dokumentów w procesie e-fakturowania), jest jednym z kluczowych czynników efektywnego i terminowego wdrożenia systemu e-fakturowania w Polsce.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności przez specjalistów firmy IT (m.in. architektów, projektantów, technologów, programistów, wdrożeniowców) w zakresie przystosowania systemów IT do wymiany ustrukturyzowanych e-faktur i innych e-dokumentów zamówień publicznych zgodnie z wymogami Normy Europejskiej, z wykorzystaniem e-usług publicznych udostępnionych na platformie PEF.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szczegóły dot. terminu i miejsca szkolenia zostaną uzgodnione ze zgłaszającym.

<div id="jumphere"> 

Dane kontaktowe

Zapoznaj się z Regulaminem

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
W związku z realizacją projektu pn. "Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych" informujemy, że:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
  2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1),
  3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.
 4. Przekazane dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
 5. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
 6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 7. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 10. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Osoba, której przekazane dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.